Strengere straffen in het verkeer

Als u zich wel eens schuldig maakt aan:  onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen, gevaarlijk inhalen, negeren van een rood kruis; over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan, inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats, niet verlenen van voorrang, overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid, zeer dicht achter een ander voertuig rijden (bumperkleven),  door rood licht rijden, tegen de verkeersrichting inrijden (spookrijden), tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden (niet handsfree bellen), niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde personen (negeren verkeersregelaars) weet dan dat deze gedragingen met ingang van 1 januari 2020 als misdrijven zijn opgenomen in artikel 5A van de Wegenverkeerswet

 

Als daardoor een gevaarlijk situatie ontstaat dan kan men mogelijk vervolgd worden voor een misdrijf. De maximum straf is 2 jaar gevangenisstraf. 

 

De maximum straf voor een ongeval met letsel waar een van de in artikel 5A opgesomde gevaarlijke gedragingen aan vooraf is gegaan wordt volgens artikel 175 Wegenverkeerswet  6 jaar

 

Die straf was al 6 jaar als er sprake was van roekeloosheid maar dat werd door de rechters niet zo snel aanvaard. Er was een groot verschil tussen roekeloosheid in het gewone taalgebruik en de roekeloosheid in de zin van de wet. In de wet staat nu echter:  van roekeloosheid is in elk geval sprake als het gedrag tevens als een overtreding van artikel 5A, eerste lid kan worden aangemerkt. 

 

Artikel 5A is toegevoegd tussen artikel 5 wegenverkeerswet (gevaarlijk rijden) en artikel 6 (veroorzaken van ongeval met letsel of erger). 

 

 

De oude artikelen waren: 

 

artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

 

Dat is dus slechts een overtreding maar de straf is per 1 januari 2020 wel verhoogd van 2 maanden tot zes maanden hechtenis. 

 

Artikel 6:  Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

 

De maximum straf is 3 jaar gevangenisstraf, en indien roekeloosheid wordt aangenomen een verdubbeling daarvan tot 6 jaar.  

  

en daartussen is dus sinds 1 januari 2020 toegevoegd: 

artikel 5A: 

 • 1Het is een ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is. Als zodanige verkeersgedragingen kunnen de volgende gedragingen worden aangemerkt:

  • a.onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;

  • b.gevaarlijk inhalen;

  • c.negeren van een rood kruis;

  • d.over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan;

  • e.inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats;

  • f.niet verlenen van voorrang;

  • g.overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid;

  • h.zeer dicht achter een ander voertuig rijden;

  • i.door rood licht rijden;

  • j.tegen de verkeersrichting inrijden;

  • k.tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden;

  • l.niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde personen;

  • m.overtreden van andere verkeersregels van soortgelijk belang als die onder a tot en met l genoemd.

 • 2Bij de toepassing van het eerste lid wordt mede in aanmerking genomen de mate waarin de verdachte verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede, derde,vierde of vijfde lid. (misdrijf rijden onder invloed van drugs en/of alcohol ) 

 • Om dit blog leesbaar te houden wordt niet op alle details ingegaan en zijn niet alle mogelijke sancties vermeld. Behalve gevangenisstraf zijn geldboetes en ontzegging van de rijbevoegdheid ook mogelijke straffen.    
 •   

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Frank Kroon (maandag, 09 maart 2020 07:35)

  Duidelijk verhaal, kort en bondig daar houden we van�