algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: mr O. C.  Bondam, advocaat  -  

advocatenkantoor Bondam 

KVK nr 27328723  -  

        

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door U (verder ook wel: opdrachtgever,  u of cliënt) aan de hierboven genoemde advocaat (verder ook wel opdrachtnemer)  gegeven opdracht. Op deze voorwaarden kan niet alleen opdrachtnemer een beroep doen, maar ook personen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door opdrachtnemer zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.  Het staat opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door door hem aan te wijzen personen te laten uitvoeren. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de voor advocaten geldende regelgeving. U dient de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen te respecteren. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd maar kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

 

2. U bent verplicht om opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte stellen van iedere wijziging in uw adres, email adres en communicatienummers. Indien u niet reageert op schriftelijke mededelingen en verzoeken is opdrachtnemer bevoegd om de werkzaamheden zonder verdere waarschuwing direct op te schorten en na schriftelijke mededeling naar uw laatst bekende communicatieadres (zoals  postadres,   e-mail, fax en sms,) de opdracht te beëindigen. 

 

3. U bent aan opdrachtnemer honorarium, een vergoeding voor kantoorkosten, verschotten en BTW (omzetbelasting) verschuldigd. Het basisuurtarief staat op de website van het kantoor (www. bondam . nl ) en is  exclusief verschotten, kantoorkosten en btw.  Onder verschotten wordt onder meer verstaan de gemakkelijk te specificeren voor u gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels,  en door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten. Onder opslag kantoorkosten worden onder meer verstaan de kosten van porti, telefoon fax en kopieën, en alle overige onkosten,  welke forfaitair worden vastgesteld op vijf procent van het honorarium. Het toepasselijke tarief  wordt van tevoren schriftelijk overeengekomen en wordt berekend op basis van een percentage van het basisuurtarief. Het is afhankelijk van het belang van de zaak, de hoedanigheid van de cliënt (particulier of zakelijk) en de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis. Ook is het afhankelijk van de ervaring van de advocaat: tot 4 jaar factor 0,6, van 4 tot 8 jaar factor 0,8, van 8  tot  12 jaar factor 1, en met meer dan 12 jaar factor 1,3.  Opdrachtnemer kan daarbij ook twee tarieven met u afspreken. Een tarief voor als het beoogde resultaat wordt bereikt, en een lager tarief voor als het beoogde resultaat niet wordt bereikt. Bij spoedeisende zaken en vereiste werkzaamheden buiten normale werktijden kan een opslag van 50% in rekening worden gebracht.  Opdrachtnemer kan  de tarieven tussentijds aanpassen waarbij indexatie conform de consumentenprijsindexcijfers van het CBS in ieder geval is toegestaan.

 

4. Het honorarium kan worden vastgesteld op basis van de bestede uren conform de administratie van opdrachtnemer. De  administratie van opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs, behoudens door u te leveren tegenbewijs. Opdrachtnemer kan de aan de opdracht bestede tijd op eenheden van maximaal  6 minuten afronden, waarbij iedere aangebroken eenheid wordt meegeteld. 

 

5. Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand kunt u mogelijk al dan niet gedeeltelijk door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een ”toevoeging”) verkrijgen. U bent dan geen honorarium maar een door de overheid vast te stellen eigen bijdrage alsmede de conform de Wet op de  Rechtsbijstand door te belasten verschotten (zoals griffierecht) verschuldigd. In sommige gevallen is de eigen bijdrage nul. U bent de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan opdrachtnemer verschuldigd met een betalingstermijn van zeven dagen,  ook in het geval u bezwaar maakt tegen de eigen bijdrage of als u de Raad voor Rechtsbijstand om “peiljaarverlegging” verzoekt.  Informatie hierover is te verkrijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand, website: www.rvr.org. Als de toevoeging naderhand alsnog wordt ingetrokken bent u met terugwerkende kracht  honorarium verschoten en kantoorkosten verschuldigd waarbij wordt uitgegaan van 100 % van het basisuurtarief tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. 

 

6. De Raad voor Rechtsbijstand brengt een eventuele proceskostenvergoeding voor salariskosten in mindering op de vergoeding waar opdrachtnemer recht op heeft. Cliënt  is  dan gehouden tot  overdracht aan opdrachtnemer van het recht op uitbetaling van het bedrag waartoe de   proceskostenveroordeling strekt.  Cliënt  is gehouden tot het opstellen en ondertekenen van stukken ter uitvoering daarvan.

 

7. Opdrachtnemer begint met de werkzaamheden c.q. zet deze voort nadat u zekerheid heeft gesteld door middel van betaling van een borgsom. Deze borgsom strekt tot zekerheid van uw voldoening aan uw financiële verplichtingen. De hoogte van de borgsom wordt door opdrachtnemer in redelijkheid vastgesteld. Bij beëindiging van de opdracht wordt de borgsom door opdrachtnemer aan u teruggestort dan wel wordt de einddeclaratie verrekend met de borgsom. Los van de borgsom kunt u tijdens en na de behandeling van de zaak een declaratie dan wel declaraties ontvangen wegens verrichtte werkzaamheden en kosten. 

 

8. De betalingstermijn van een factuur is zeven dagen na factuurdatum, dan wel zoveel eerder of later als in de factuur staat aangegeven. Indien de betalingstermijn door u overschreden wordt bent u van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. U bent dan over het door u te betalen bedrag de rente verschuldigd zoals bepaald in 6:119 BW,    6:119 A BW, of 6:119 B BW. Ook bent u dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ingevolge het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten welke kosten minimaal 40 Euro bedragen. Indien opdrachtgever een consument is zal op de buitengerechtelijke incassokosten  pas aanspraak worden gemaakt nadat opdrachtnemer opdrachtgever eerst heeft aangemaand. 

 

 

 

9. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor cliënt  schade lijdt is beperkt tot het bedrag dat dan door de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. De polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt bij opdrachtnemer ter inzage. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door opdrachtnemer aan cliënt   in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van tienduizend Euro. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien cliënt  opdrachtnemer niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. In voorkomend geval vangt de termijn aan op het tijdstip waarop cliënt  de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijze had moeten ontdekken. Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door opdrachtnemer ingeschakelde derden. U stemt ermee in dat opdrachtnemer de aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt. 

 

10. Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur:  Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en / of uitvoering van de  dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen die niet via de interne klachtenregeling kunnen worden opgelost worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (verder: het Reglement). U kunt dit opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur (verder: de Geschillencommissie),  postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, telefoon 070 3105310, fax 070 3658814,  website: www.Geschillencommissie.nl.  De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot tienduizend euro, en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. De Geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. 

 

11. Interne klachtenregeling:  Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte van een declaratie dient u eerst uw klacht aan opdrachtnemer kenbaar te maken waarna deze wordt afgehandeld conform de interne klachtenregeling. De interne klachtenregeling staat op de website van het kantoor ( www. bondam . nl) en wordt u desgevraagd ook  toegezonden. U dient uw klacht aan opdrachtnemer voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding geeft. Opdrachtnemer zal binnen vier weken een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal binnen vier weken schriftelijk aan u worden bevestigd.

 

12. Externe klachtenregeling: Wanneer opdrachtnemer er niet in slaagt uw eventuele klacht binnen vier weken tot een  oplossing te brengen kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze weg staat ook voor u open wanneer opdrachtnemer niet binnen vier weken na het indienen van de klacht schriftelijk daarop heeft gereageerd. U kunt de klacht dan gedurende maximaal twaalf maanden indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij u zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door opdrachtnemer wendt tot de gewone rechter. 

 

13. Arbitrage of bindend advies: Opdrachtnemer kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie. In het geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet cliënt dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt dan voorziet het Reglement in arbitrage.

 

14. Uw opdracht kan als beëindigd worden beschouwd als: 1.  de door de Raad voor Rechtsbijstand voor de opdracht afgegeven toevoeging is afgedeclareerd; 2:  of als u de einddeclaratie ontvangt; 3. of als u aan opdrachtgever schriftelijk bevestigt of opdrachtgever aan u schriftelijk bevestigt dat de opdracht is beëindigd. 

 

15. Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal bij beëindiging van de opdracht gedurende vijf jaren worden bewaard, tenzij u dit zelf al eerder in ontvangst heeft genomen, of tenzij dit of een deel daarvan diende te worden geretourneerd aan derden, waarna opdrachtnemer bevoegd is de inhoud van het dossier te vernietigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen voor cliënt ten gevolge van de vernietiging. Indien cliënt stukken uit het dossier wenst te ontvangen is opdrachtnemer gerechtigd de in verband daarmee te verrichten werkzaamheden en te maken kosten aan cliënt in rekening te brengen.   

 

16. Op alle overeenkomsten tussen u en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

17. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van de eerdere versies daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Indien bij vertalingen verschillen in interpretatie mogelijk zijn dan geldt de betekenis in de Nederlandse versie. De opdrachtnemer is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Nadat  dit schriftelijk aan u is medegedeeld en u dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen bent u daaraan gebonden. 

 

Vastgesteld op 10 februari 2016 

geldig met ingang van 10 februari 2016

 

 

Mr O. C. Bondam,  advocaat