algemene voorwaarden

 

 

 Algemene voorwaarden

Van: Advocatenkantoor Bondam – Voorschoten –KVK NR 27328723

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door u, opdrachtgever, aan mij gegeven opdracht. Zaken waarbij ik met uw medeweten op grond van een last tot toevoeging aan u ben toegevoegd worden ook als een opdracht van u beschouwd. Op deze voorwaarden kan niet alleen ik een beroep doen, maar ook de personen die voor mij werkzaam zijn.

2. Ik zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd maar kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3. U dient mij direct schriftelijk op de hoogte stellen van iedere wijziging in uw adres, email adres en communicatienummers. Indien ik u niet kan bereiken mag ik de werkzaamheden beëindigen.

4. Ik kan aan u een met de einddeclaratie of eigen bijdrage te verrekenen voorschot in rekening brengen.

5. U bent aan mij honorarium, een vergoeding voor kantoorkosten, verschotten en btw (omzetbelasting) verschuldigd. Het toepasselijke tarief wordt altijd schriftelijk overeengekomen. Het is inclusief algemene kantoorkosten en er wordt dus geen kantoorkostenopslag in rekening gebracht. Het is wel exclusief verschotten en btw. Verschotten zijn de gemakkelijk te specificeren voor u gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten, de kosten van door derden verrichtte werkzaamheden, de kosten van uittreksels, en de door het gerecht in rekening te brengen griffierechten.

6. Bij het aan u in rekening te brengen en schriftelijk overeen te komen uurtarief wordt uitgegaan van het basisuurtarief. Het basisuurtarief is in het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa) vastgesteld en staat op de website van het kantoor (www. Bondam. NL). In 2023 is dit basisuurtarief 241,08 Euro per uur. Het overeen te komen uurtarief is afhankelijk van het basisuurtarief, het belang van de zaak, de draagkracht en hoedanigheid van de cliënt (particulier of zakelijk), de mate van specialisatie en ervaring van de advocaat (tot 4 jaar factor 0,6, 4 tot 8 jaar ervaring factor 0,8, 8 tot 12 jaar ervaring factor 1, 12 jaar en meer ervaring factor 1,3). Indien er geen redenen zijn om de declaratie te matigen dient uit te gaan van de genoemde factor 1,3 hetgeen in 2023 neerkomt op 313,40 per uur exclusief btw.

7. Ik kan ook schriftelijk twee tarieven met u afspreken: een niet gematigd tarief voor als het beoogde resultaat wordt bereikt en een lager gematigd tarief of een lager vast bedrag (fixed fee) voor als het beoogde resultaat niet wordt bereikt (no win less fee).

8. Bij zeer spoedeisende zaken en vereiste werkzaamheden buiten normale werktijden kan ik u nadat ik u daar eerst nog eens expliciet op heb gewezen een opslag van 50% in rekening brengen.

9. Jaarlijks kan ik de tarieven tussentijds aanpassen waarbij indexatie conform de consumentenprijsindexcijfers van het CBS dan wel aanpassing aan de genoemde Recofa normen in ieder geval is toegestaan.

10. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de bestede uren volgens mijn administratie. Ik kan de aan de opdracht bestede tijd op eenheden van 6 minuten afronden, waarbij iedere aangebroken eenheid wordt meegeteld.

11. Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand kan ik mogelijk met succes door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een ”toevoeging”) voor u aanvragen. U bent dan in plaats van honorarium een eigen bijdrage verschuldigd. Als ik u een nota stuur voor de vastgestelde eigen bijdrage dient u deze betalen binnen de normale betalingstermijn, dit ook als u bezwaar maakt tegen de eigen bijdrage of als u de Raad voor Rechtsbijstand om peiljaarverlegging verzoekt. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand, website: www.rvr.org. Als de toevoeging om welke reden dan ook niet met succes kan worden gedeclareerd bent u met terugwerkende kracht honorarium verschotten en kantoorkosten verschuldigd waarbij wordt uitgegaan van het basisuurtarief tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

12. Als ik in een strafzaak door een ambtshalve last aan u als advocaat ben toegevoegd dan moet u er rekening mee houden dat de Raad voor Rechtsbijstand de aan mij betaalde vergoeding soms van u kan terugvorderen. Dit kan als u de zaak niet wint en uiteindelijk blijkt dat uw inkomen en vermogen te hoog zijn om een toevoeging te rechtvaardigen.

13. Indien u mij stukken ten behoeve van de opdracht geeft dienen dit niet uw eigen originelen maar slechts goede scans in PDF of goede fotokopieën te zijn. U doet van deze scans of kopieën afstand, en deze gaan deel uitmaken van mijn eigen dossier en worden niet teruggeven.

14. De betalingstermijn van een door mij aan u gestuurde factuur is 7 dagen na factuurdatum. In spoedeisende kwesties kan deze betalingstermijn worden teruggebracht tot nul dagen. Indien u de nota niet tijdig betaalt dan kan ik u rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Indien u een particulier bent dan zal ik u echter altijd eerst nog een herinnering sturen. Dit is conform de wet waaronder met name art 6:96 lid 4 BW, 6:119 BW, 6:119A BW, 6:119B BW en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

15. Mijn aansprakelijkheid voor een beroepsfout waardoor u schade lijdt is beperkt tot het bedrag dat dan door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan u wordt uitgekeerd. De polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt bij mij ter inzage. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien u mij niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aanspraak per aangetekende brief in kennis heeft gesteld. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door mij ten behoeve van u op uw verzoek voor u ingeschakelde derden.

16. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van mijn dienstverlening of over de hoogte van een declaratie dient u dit eerst aan mij kenbaar te maken waarna dit wordt afgehandeld conform mijn interne klachtenregeling. Mijn interne klachtenregeling staat op de website van het kantoor (www. Bondam. NL) en wordt u desgevraagd ook toegezonden. U dient uw klacht aan mij voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding geeft. Ik zal binnen vier weken een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal binnen vier weken schriftelijk aan u worden bevestigd.

17. Ik neem ook deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur conform het toepasselijke Reglement Geschillencommissie Advocatuur (verder: het Reglement). Deze Klachten-en Geschillenregeling en Reglement zijn op de door u aan mij gegeven opdracht van toepassing. Wanneer ik er niet in slaag uw eventuele klacht of onvrede over een declaratie binnen vier weken tot een oplossing te brengen kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement. U kunt dit opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur (verder: de Geschillencommissie), postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 3105310, website: www.Geschillencommissie.nl. Deze weg staat ook voor u open wanneer ik niet binnen vier weken na het indienen van de klacht schriftelijk daarop heb gereageerd. U kunt de klacht dan gedurende maximaal twaalf maanden indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot tienduizend euro, en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ik kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

18. Het dossier wordt 5 jaar na beëindiging van de opdracht vernietigd.

19. Het kan sporadisch noodzakelijk zijn om een deel van een aan mij verleende opdracht onder mijn verantwoordelijkheid door een andere advocaat te laten uitvoeren. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

20. Op alle overeenkomsten tussen u en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van de eerdere versies daarvan. Ik ben bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Nadat dit schriftelijk aan u is medegedeeld en u dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen bent u daaraan gebonden.

 

Vastgesteld op 2-3-2023

Geldig met ingang van 2-3-2023

Mr Otto C. Bondam, advocaat