algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van: Advocatenkantoor Bondam – Voorschoten –KVK NR 27328723

 

 

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door u, opdrachtgever, aan mij gegeven opdracht. Op deze voorwaarden kan niet alleen ik een beroep doen, maar ook de personen die voor mij werkzaam zijn.

 

2.     Ik zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd maar kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 

3.     U dient mij direct schriftelijk op de hoogte stellen van iedere wijziging in uw adres, email adres en communicatienummers. Indien ik u niet kan bereiken mag ik de werkzaamheden beëindigen.

 

4.     Ik kan aan u een met de einddeclaratie of eigen bijdrage te verrekenen voorschot in rekening brengen.

 

5.     U bent aan mij honorarium, een vergoeding voor kantoorkosten, verschotten en btw (omzetbelasting) verschuldigd. Het basisuurtarief staat op de website van het kantoor (www. Bondam. NL) en is inclusief algemene kantoorkosten maar exclusief verschotten, en btw.  In 2018 is dit basisuurtarief tweehonderd en twaalf (212) Euro.  Algemene kantoorkosten zijn onder meer de kosten van niet aangetekende post, telefoon en fax binnen Nederland en kopieën van correspondentie. Onder verschotten wordt onder meer verstaan de gemakkelijk te specificeren voor u gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten, de kosten van door derden verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels, en de door het gerecht in rekening te brengen griffierechten. Het toepasselijke tarief wordt schriftelijk overeengekomen en is een percentage van het basisuurtarief. Het is onder meer afhankelijk van het belang van de zaak, de draagkracht en hoedanigheid van de cliënt (particulier of zakelijk), de mate van specialisatie en ervaring (tot 4 jaar factor 0,6, 4 tot 8 jaar factor 0,8, 8 tot 12 jaar factor 1, 12 jaar en meer factor 1,3.) We kunnen ook twee tarieven met elkaar afspreken: een tarief voor als het beoogde resultaat wordt bereikt, en een lager tarief voor als het beoogde resultaat niet wordt bereikt. Bij spoedeisende zaken en vereiste werkzaamheden buiten normale werktijden kan ik een opslag van 50% over het overeengekomen uurtarief in rekening brengen. Jaarlijks kan ik de tarieven tussentijds aanpassen waarbij indexatie conform de consumentenprijsindexcijfers van het CBS in ieder geval is toegestaan.  Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de bestede uren volgens mijn administratie. Ik kan de aan de opdracht bestede tijd op eenheden van 6 minuten afronden, waarbij iedere aangebroken eenheid wordt meegeteld.

 

6.     Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand kan ik mogelijk met succes door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een ”toevoeging”) voor u aanvragen. U bent dan in plaats van honorarium een eigen bijdrage verschuldigd. Als ik u een nota stuur voor de vastgestelde eigen bijdrage dient u deze betalen binnen de normale betalingstermijn, dit ook als u bezwaar maakt tegen de eigen bijdrage of als u de Raad voor Rechtsbijstand om peiljaarverlegging verzoekt. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand, website: www.rvr.org. Als de toevoeging om welke reden dan ook niet kan worden gedeclareerd bent u met terugwerkende kracht honorarium verschoten en kantoorkosten verschuldigd waarbij wordt uitgegaan van 100 % van het basisuurtarief tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

 

7.     Als ik in een strafzaak door een ambtshalve last tot toevoeging van een rechter aan u als advocaat ben toegevoegd dan kan de Raad voor Rechtsbijstand de aan mij betaalde vergoeding soms van u terugvorderen. Dit kan als u de zaak niet wint en uiteindelijk blijkt dat uw inkomen en vermogen te hoog zijn om een toevoeging te rechtvaardigen. U bent hiervan door middel van deze algemene voorwaarden op de hoogte.

 

8.     De betalingstermijn van een door mij aan u gestuurde factuur is 14 dagen na factuurdatum. Indien u de nota niet tijdig betaalt dan kan ik u rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Indien u een particulier bent dan zal ik u echter altijd eerst nog een herinnering sturen. Dit is conform de wet waaronder met name art 6:96 lid 4 BW, 6:119 BW, 6:119A BW, 6:119B BW en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

9.     Mijn aansprakelijkheid voor een beroepsfout waardoor u schade lijdt is beperkt tot het bedrag dat dan door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan u wordt uitgekeerd. De polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt bij mij ter inzage.  Een aanspraak vervalt in ieder geval indien u mij niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aanspraak per aangetekende brief in kennis heeft gesteld. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door mij ten behoeve van u op uw verzoek voor u ingeschakelde derden.

 

10.  Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van mijn dienstverlening of over de hoogte van een declaratie dient u dit eerst aan mij kenbaar te maken waarna dit wordt afgehandeld conform mijn interne klachtenregeling. Mijn interne klachtenregeling staat op de website van het kantoor (www. Bondam. Nl) en wordt u desgevraagd ook toegezonden. U dient uw klacht aan mij voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding geeft. Ik zal binnen vier weken een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal binnen vier weken schriftelijk aan u worden bevestigd.

 

11.  Ik neem ook deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur conform het toepasselijke Reglement Geschillencommissie Advocatuur (verder: het Reglement).  Deze Klachten-en Geschillenregeling en Reglement zijn op de door u aan mij gegeven opdracht van toepassing. Wanneer ik er niet in slaag uw eventuele klacht of onvrede over een declaratie binnen vier weken tot een oplossing te brengen kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement.  U kunt dit opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur (verder: de Geschillencommissie), postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, telefoon 070 3105310, fax 070 3658814, website: www.Geschillencommissie.nl.  Deze weg staat ook voor u open wanneer ik niet binnen vier weken na het indienen van de klacht schriftelijk daarop heb gereageerd. U kunt de klacht dan gedurende maximaal twaalf maanden indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot tienduizend euro, en u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ik kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

12.  Indien u mij stukken ten behoeve van de opdracht geeft dienen dit geen originelen maar slechts goede kopieën te zijn. De originelen dient u zelf te bewaren. De kopieën gaan deel uitmaken van mijn eigen dossier, worden mijn eigendom en worden niet geretourneerd. Het dossier wordt na 90 dagen in een extern beveiligd archief gearchiveerd. Voor zover u nog aanspraak meent te kunnen maken op andere documenten kunt u deze tot 90 dagen na beëindiging van de opdracht bij mij ophalen zonder dat daar kosten voor opvraging uit het archief aan verbonden zijn. Daarna kunnen voor het verstrekken van stukken uit het archief kosten in rekening worden gebracht. Het dossier wordt na 5 jaar vernietigd.

 

13.  Het kan sporadisch noodzakelijk zijn om een deel van een aan mij verleende opdracht onder mijn verantwoordelijkheid door een andere advocaat te laten uitvoeren. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

 

14.  Op alle overeenkomsten tussen u en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

15.  Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van de eerdere versies daarvan. Ik ben bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Nadat dit schriftelijk aan u is medegedeeld en u dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen bent u daaraan gebonden.

 

 

Vastgesteld op 8 januari 2018

Geldig met ingang van 10 januari 2018

 

 

 

 

Mr Otto C. Bondam, advocaat

 

 

Download
algemene voorwaarden in pdf
algemene voorwaarden in pdf
algvw2018.pdf
Adobe Acrobat document 415.0 KB