Tarieven

Tarieven 2023  - laatst bijgewerkt op 1-2-2023 

 

 

Tarief voor mensen die gedetineerd zijn of in een gesloten instellling zijn opgenomen,  ervan uitgaande dat zij in aanmerking komen voor een toevoeging 

0 euro;  

 

 

Rechtsbijstand voorafgaande aan het politieverhoor voor ontboden verdachten waarbij in de brief staat dat men zal worden aangehouden;  U kan dan worden bijgestaan op basis van een voorkeurspiketmelding: Neem vooraf wel tijdig contact op !  

0 Euro; 

 

Rechtsbijstand voorafgaand aan het  politieverhoor voor ontboden verdachten die niet zullen worden aangehouden: U betaalt hiervoor een bedrag van 159 Euro. Als u de kosten naderhand kunt terugvragen bij justitie dan wordt de declaratie gebaseerd op de daadwerkelijk in rekening gebrachte tijd.  Als dat niet kan dan blijft het bij 159 Euro.  

 

Opvragen en aan u verstrekken van het strafdossier:  Na het verhoor heeft u in beginsel recht op het dossier. In de de praktijk is dat nogal eens lastig. U kunt dan opdracht geven tot het opvragen en verstrekken van het dossier met een korte toelichting op de te op basis daarvan te verwachten verdere gang van zaken : kosten 159 Euro. Het dossier kan alleen aan u worden verstrekt als uw identiteit met 100 % zekerheid is vastgesteld. Indien dat bedrag al aan u in rekening is gebracht bij de rechtsbijstand voor het verhoor wordt dat niet nogmaals in rekening gebracht.             

 

De kosten in zaken waar u pro deo rechtsbijstand (een toevoeging) voor kunt krijgen:  

Als de zaak na het politie onderzoek bij de Officier van Justitie dan wel de rechtbank komt te liggen en er een vervolging tegen u wordt ingesteld dan kunt u eventueel een toevoeging krijgen:  uw inkomen en vermogen moeten dan wel binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde grenzen liggen. U krijgt dan een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage opgelegd. De laagste eigen bijdrage is 159 Euro. De hoogste eigen bijdrage is 918 Euro.  Als u al 159 Euro heeft betaald voor rechtsbijstand voor het verhoor en / of opvragen van het dossier wordt dat bedrag op de eigen bijdrage in mindering gebracht. Bij de laagste eigen bijdrage van 159 Euro hoeft u dus niets meer te betalen.      

 

Tarieven als u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand (een toevoeging) en u het dus zelf moet betalen: Voor bepaalde werkzaamheden krijgt u nooit een toevoeging. En als u buiten de inkomens- of vermogensgrenzen valt dan krijgt u ook geen toevoeging. 

 

Het  door mr Bondam gehanteerde tarief in 2023 is 313,40 Euro plus btw.  Dit is het landelijk gehanteerde basisuurtarief van 241,08 plus 30 % op grond van specialisatie als NVSA strafrechtadvocaat en meer dan 30 jaar ervaring.  

 

 

cure no pay, no cure less pay:  Vaak wordt een gecombineerd tarief afgesproken:  het genoemde tarief en een gematigd tarief.  Bij het eerste wordt ervan uitgegaan dat u de kosten die u heeft gemaakt met succes kunt terugvragen aan de Staat ( cure - no pay). Het gematigde tarief is van toepassing als dat niet het geval is (no cure less pay). 

 

Geen kleine lettertjes: in tegenstelling tot bij nogal wat andere advocatenkantoren wordt geen extra "kantoorkostenopslag" van 5 tot 10 % in rekening gebracht. 

 

 

Voorschot    

Het is gebruikelijk om bij de aanvang van de zaak een voorschot in rekening te brengen.

 

Als het de verwachting is dat u recht heeft op een toevoeging met de laagste eigen bijdrage dan is het voorschot voor iedere zaak 159 Euro.

 

 

 

Vergoeding van uw kosten als u de zaak wint 

Als u de zaak wint en de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u de door u gemaakte kosten meestal met succes terugvragen bij de Staat. Als u een toevoeging had dan wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden. Dan kost gespecialiseerde rechtsbijstand u dus uiteindelijk niets. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, als de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak.

 

Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise.

 

Wees er wel snel bij. Alleen binnen 90 dagen nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet. 

 

De tarieven op de website zijn niet bindend. Bindend is slechts de uiteindelijk met u gemaakte afspraak.