Tarieven

Tarieven 2024  - laatst bijgewerkt op 1-2-2024 

 

Telefonisch kennismakingsgesprek 15 minuten:

0 Euro

 

Tarief voor mensen die gedetineerd zijn of in een gesloten instellling zijn opgenomen,  ervan uitgaande dat zij in aanmerking komen voor een toevoeging: 

0 euro;  

 

Rechtsbijstand voorafgaande aan het politieverhoor voor ontboden verdachten waarbij in de brief staat dat men zal worden aangehouden;  U kan dan worden bijgestaan op basis van een voorkeurspiketmelding: Neem vooraf wel tijdig contact op !  

0 Euro; 

 

Rechtsbijstand verzoek spoorwijziging: 

Hierbij wordt in overleg met u Justitie gevraagd om u als in eerste instantie ontboden verdachte op een nader te bepalen plaats en tijdstip, na overleg met uw advocaat, formeel aan te houden. Het voordeel is dat u vanaf het moment van aanhouding recht heeft op gratis rechtsbijstand. Kosten:  0 Euro.    Als u de kosten naderhand kunt terugvragen bij justitie dan wordt de declaratie gebaseerd op de aan het verzoek en overleg daadwerkelijk bestede tijd.  Als dat niet kan dan blijft het bij 0 Euro.

 

Rechtsbijstand voorafgaand aan het  politieverhoor voor ontboden verdachten die niet zullen worden aangehouden: U betaalt hiervoor een bedrag van 165 Euro. Dit omvat het eventueel vragen van uitstel voor een eventueel verhoor, en de daadwerkelijke voorbereiding op het verhoor zelf.  De hiervoor gereserveerde tijd is in beginsel maximaal 1 uur.  Als u de kosten naderhand kunt terugvragen bij justitie dan wordt de declaratie gebaseerd op de daadwerkelijk bestede tijd.  Als dat niet kan dan blijft het bij 165 Euro.  

 

Opvragen en aan u verstrekken van het strafdossier:  Als verdachte heeft u in beginsel recht op het dossier. U kunt dan opdracht geven tot het opvragen en verstrekken van het dossier met een korte toelichting op de te op basis daarvan te verwachten verdere gang van zaken: kosten 165 Euro. Het dossier kan alleen aan u worden verstrekt als uw identiteit met 100 % zekerheid is vastgesteld. Indien dat bedrag al aan u in rekening is gebracht voor rechtsbijstand voor het verhoor wordt dat niet nogmaals in rekening gebracht.  In de praktijk wordt het dossier pas verstrekt na het eerste verhoor.             

 

Consult inzake een nog uit te reiken of al uitgereikte strafbeschikking voor een misdrijf: Als u van de Officier van Justitie een brief ontvangt waarin staat dat de Officier van Justitie van plan is om aan u een strafbeschikking op te leggen, of als u al een strafbeschiking heeft ontvangen dan heeft u recht op een gratis consult met een advocaat teneinde de gevolgen daarvan  met u te bespreken. De kosten daarvan worden betaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Kosten 0 Euro.

 

Rechtsbijstand bij een OM hoorzitting ( bij de Officier van Justitie) of voor een zitting bij de rechtbank (politierechter of meervoudige strafkamer) dan wel hoger beroep bij het Gerechtshof:  

Hiervoor kunt u eventueel een toevoeging krijgen:  uw inkomen en vermogen moeten dan wel binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde grenzen liggen. U krijgt dan een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage opgelegd. De laagste eigen bijdrage is 165 Euro. De hoogste eigen bijdrage is 891 Euro.  Als u al 165 Euro heeft betaald voor rechtsbijstand voor het verhoor en/of spoorwijziging en/of opvragen van het dossier wordt dat bedrag op de eigen bijdrage in mindering gebracht. Bij de laagste eigen bijdrage van 165 Euro hoeft u dus niets meer te betalen. Zie verder eventueel ook nog op www.rechtsbijstand.nl.       

 

Tarieven als u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand (een toevoeging) en u het dus zelf moet betalen: Voor bepaalde werkzaamheden krijgt u nooit een toevoeging. En als u buiten de inkomens- of vermogensgrenzen valt dan krijgt u ook geen toevoeging. 

 

Het  door mr Bondam gehanteerde tarief in 2024 is 328,75 Euro plus btw (397,78 incl btw) .  Dit is het landelijk gehanteerde (Recofa) basisuurtarief van 252,89 plus de gebruikelijke 30 % toeslag op grond van lange ervaring (meer dan 30 jaar) en specialisatie als NVSA strafrechtadvocaat.   

 

Cure no pay, no cure less pay:  Vaak wordt een gecombineerd tarief afgesproken:  Het genoemde tarief en een gematigd tarief.  Bij het eerste wordt ervan uitgegaan dat u de kosten die u heeft gemaakt met succes kunt terugvragen aan de Staat (cure - no pay). Het gematigde tarief is van toepassing als dat niet het geval is (no cure less pay). Dit is dus geen no cure no pay, dat mag niet in Nederland.   

 

Geen kleine lettertjes: in tegenstelling tot bij nogal wat andere advocatenkantoren gebruikelijk is wordt geen extra "kantoorkostenopslag" van 5 tot 10 % in rekening gebracht. 

 

Voorschot:    

Het is gebruikelijk om bij de aanvang van de zaak een voorschot in rekening te brengen.

Als het de verwachting is dat u recht heeft op een toevoeging met de laagste eigen bijdrage dan is het voorschot voor iedere zaak 165 Euro.

 

Vergoeding van uw kosten voor rechtsbijstand als u de zaak wint: Als u de zaak wint en de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u de door u gemaakte kosten voor rechtsbijstand meestal met succes terugvragen bij de Staat. Als u een toevoeging had dan wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden. Dan kost gespecialiseerde rechtsbijstand u dus uiteindelijk niets. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, als de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten. 

 

Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise.

 

Wees er wel snel bij. Alleen binnen 90 dagen nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet. 

 

De tarieven op de website zijn niet bindend. Bindend is slechts de uiteindelijk met u gemaakte afspraak.