Algemene privacy verklaring

Gelet op de toenemende waarde die toegekend wordt aan het recht op privacy, hecht advocatenkantoor Bondam er belang aan om inzicht te geven op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De AVG/GDPR (EU) 2016/679  is het uitgangspunt voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienstverlening.

Verwerkingsverantwoordelijke:

 

Mr O. C. Bondam, advocaat, ook wel optredend onder de naam Advocatenkantoor Bondam, verder ook wel te noemen Bondam,   is de verwerkingsverantwoordelijke. Advocatenkantoor Bondam is gevestigd aan de Rouwkooplaan 5, 2251 AP  Voorschoten.  Telefonisch kunt u het kantoor bereiken op 0858771338.

Toepassing Privacy Statement:

 

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Advocatenkantoor Bondam persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van sollicitanten én personen die werkzaam zijn bij Bondam.

Dit Privacy Statement is in ieder geval van toepassing op:
– cliënten van Bondam
– potentiële cliënten, waarmee een of meerdere medewerkers van Bondam, eerste contacten heeft gelegd of wenst te leggen
– bezoekers van de website (www.bondam.nl )
– alle andere personen die contact opnemen met Bondam of van wie Bondam  persoonsgegevens verwerkt.

Type persoonsgegevens:

 

Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens: persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt middels het contactformulier of in een (telefonische) bespreking met een medewerker, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die door justitie aan ons zijn verstrekt in onze hoedanigheid als uw raadsman/raadsvrouw.

Persoonsgegevens door u verstrekt:


– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website.
– IP-nummer
– uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

 

 

Gebruik persoonsgegevens:

 

Uw persoonsgegevens gebruiken wij slechts voor een beperkt aantal doeleinden.

1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door advocatenkantoor Bondam.

Op het moment dat u de opdracht geeft om uw belangen in een zaak te behartigen, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Afhankelijk van de aard van de zaak en/of een eventuele aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand kunnen extra gegevens aan u worden gevraagd. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van de facturatie van de geleverde werkzaamheden.

2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Advocaten moeten bijvoorbeeld uw identiteit verifiëren.

3. Het onderhouden van contact met u

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem. Deze contactgegevens zullen worden gebruikt om met u over uw zaak in contact te blijven en u conform de voor advocaten geldende verplichtingen van informatie over uw zaak te kunnen blijven voorzien.

4. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie

Om de dienstverlening te verbeteren worden bepaalde gegevens in beperkte gevallen nader geanalyseerd.

De volgende gegevens analyseren wij:

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Bondam verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Dit zijn bijvoorbeeld uw wensen die u bijvoorbeeld in een gesprek heeft aangegeven, maar ook anonieme gegevens over de vraag wanneer onze website wordt bezocht.

5. Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken

Nadat onze werkzaamheden zijn afgerond, kunt u de vraag gesteld krijgen om mee te werken aan een onderzoek. Dit onderzoek noemen wij het cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van de mogelijkheid van het invullen van uw ervaringen, dat kan volledig anoniem,  op het online blog. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

6. Het verbeteren en beveiligen van onze website

7. Het maken van gebruikersstatistieken

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. 

Privacy verklaring met opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met google analytics:   

Bij het invullen van het contactformulier op onze website ziet u een extra privacyverklaring met daarin specifieke opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met google analytics: zie  https://www.bondam.nl/j/privacy . De tekst van die privacy verklaring dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.    

Rechtsgrond van de verwerking

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
– toestemming
– op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– wettelijke verplichting
– in verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Bondam zich op baseert zijn:

Toestemming

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

Artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 van de Verordening op de Advocatuur en ook de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT),  slechts voor zover deze gelet op de aard van de gevraagde dienst van toepassing is, verplichten advocaten de identiteit van de cliënt te verifiëren en vast te leggen. 

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

 

Bondam wenst bij voorkeur geen persoonsgegevens te delen met derden. Dit vloeit mede voort uit de geheimhoudingsplicht voor advocaten. Soms is het echter – bijvoorbeeld in uw belang – nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst, of het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

 

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 0858771338.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via 0858771338. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl