Jeugdstrafrecht:

 

Als uw kind als verdachte is uitgenodigd voor een verhoor door de politie, of een uitnodiging voor een Tom zitting, tripzitting, of officierszitting heeft ontvangen:    

 

U kunt dan contact opnemen met strafrechtadvocaat mr Bondam. Hij kan u dan goed voorbereiden.  Het kan echt onnodige schade opleveren als u er onvoorbereid heen gaat. Het scheelt mogelijk een straf, problemen met een strafblad en de afgifte van een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 

Als uw kind is aangehouden:  

 

Meestal wordt uw kind dan bezocht door een piketadvocaat. Deze staat die dag op een lijst en krijgt een melding om naar een bepaald politiebureau te gaan.  Advocaten moeten binnen twee uur aanwezig zijn maar krijgen soms enkele meldingen voor meerdere politiebureaus tegelijk. De tijdsdruk kan daardoor hoog zijn en dit kan ten koste gaan van de tijd die aan de zaak kan worden besteed. 

 

Second opinion - overname

 

Indien u twijfelt over de aanpak van de piket advocaat dan kunt u mr Bondam vrijblijvend vragen om een second opinion. Dit kost u niets. Als u ervoor kiest dat de behandeling van de kinderstrafzaak moet worden overgenomen dan kan dat op basis van toevoeging (de overheid betaalt) of op betalende basis. Als uw kind de zaak wint en deze eindigt met een sepot of een vrijspraak, dan kan mr Bondam de kosten die zijn gemaakt tot binnen drie maanden na  afloop van de zaak volledig terugvragen bij de staat. 

 

Bijzonderheden bij jeugdigen:

 

Aanhouding en in verzekering stelling - algemene gang van zaken 

 

Uw kind kan 9 uur worden vastgehouden voor verhoor, waarbij de uren tussen 00:00 en 09:00 niet meetellen.  Daarna kan uw kind voor drie dagen in verzekering worden gesteld. Dit kan nog eens worden verlengd met drie dagen. Er kan echter wel worden gekozen voor thuisdetentie tijdens de in verzekering stelling. Uw kind wordt dan wel in verzekering gesteld maar mag 's nachts naar huis. Deze regeling is vaak onbekend bij de politie.  

 

Bij jeugd kan de politie bij meewerkende verdachten van kleine strafbare feiten kiezen voor een "Halt" afdoening.

 

Als ouders heeft u verder wettelijk altijd het recht om uw kind te bezoeken tenzij de Officier van Justitie, en dus niet de politie,  bepaalt dat dat schadelijk zou kunnen zijn voor het onderzoek. Hier wordt door de politie wel eens gemakkelijk overheen gestapt.

 

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Het jeugdstrafrecht is dan van toepassing. In sommige gevallen kan bij jong meerderjarigen toch gekozen worden voor het jeugdstrafrecht. Ook is het tegenovergestelde mogelijk, dat bij minderjarigen wordt gekozen voor het meerderjarigenstrafrecht. 

 

Sancties 

De normale jeugdsancties zijn: de taakstraf, de leerstraf, de Gedrag beïnvloedende Maatregel (GBM) en de (voorwaardelijke) plaatsing in een jeugdinrichting (Pij).

 

De zaak kan voor de kinderrechter worden gebracht. Ook kan de Officier van Justitie kiezen voor een Trip/ Tom/ Officiers zitting waarbij er wordt gekozen voor een transactie zoals een werkstraf of leerstraf. 

 

Veel minderjarigen worden vervolgd voor pietluttige zaken, zaken die vroeger met een standje werden afgehandeld. Het gebeurt regelmatig dat het dossier geen basis geeft voor een sanctie en een strafblad. Mr Bondam zal dat graag voor u bepleiten en dit kan mogelijk leiden tot een sepot of voorwaardelijk sepot. Hierdoor ontloopt men een straf en een strafblad.

 

Veel mensen, denken dat het strafblad verdwijnt als de minderjarige 18 jaar oud wordt, maar dat is NIET het geval. 

 

DNA-afname  

Als iemand veroordeeld is, dan komt het vaak voor dat er een oproep komt om DNA af te staan. De betrokkene moet eerst DNA afstaan, alvorens er bezwaar kan worden gemaakt tegen verwerking en opslag van het DNA-profiel. Minderjarigen hebben nog wel een kans om opname in de DNA-databank te voorkomen.  Een dergelijk bezwaar kan wel succes hebben maar de rechters leggen de lat hoog en bovendien zijn er regionale verschillen in de kansen op succes. 

 

Civiele maatregelen

Mr Bondam kan u behalve wat betreft de strafzaak ook adviseren en bijstaan voor het geval er een onder toezicht stelling, voorlopige voogdij, of (gesloten) uit huis plaatsing in zicht zou komen.

 

Tarieven

Mr Bondam is bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor strafrecht en, jeugdstrafrecht. In sommige gevallen, maar niet altijd, kan er aanspraak worden gemaakt op een last tot toevoeging door de rechtbank (of het gerechtshof) en wordt er een toevoeging zonder eigen bijdrage afgegeven. Dat betekent dat de rechtsbijstand u vanaf het begin niets kost. 

 

U kunt dit ook niet doen en zelf betalen voor wat er moet gebeuren. Als de zaak uiteindelijk gewonnen wordt en eindigt met een sepot of vrijspraak dan kunnen de kosten van rechtsbijstand naderhand in veel gevallen volledig worden teruggevraagd aan de Staat.